Privacystatement

Buro Weerslag, gevestigd te IJsselstein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70462232 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Buro Weerslag met persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Contactgegevens:

info@buroweerslag.nl
06-27 83 42 81

Persoonsgegevens die Buro Weerslag bewerkt

Buro Weerslag verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf  verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op de website te gebruiken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Buro Weerslag persoonsgegevens

Buro Weerslag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Buro Weerslag verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Alle persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming of op initiatief van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buro Weerslag neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Buro Weerslag gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • hoasted.com: Dit is de domein en email hoster van Buro Weerslag.
 • WordPress.com: Op de website is het content management systeem van WordPress geïnstalleerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buro Weerslag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:

 • Persoonsgegevens met als doel je te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren worden maximaal twee jaar na het laatste contact bewaard.
 • Administratieve gegevens met als doel betalingen af te handelen worden 7 jaar na vastlegging van de gegevens bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buro Weerslag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buro Weerslag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro Weerslag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Buro Weerslag van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buroweerslag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Buro Weerslag een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Buro Weerslag reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Buro Weerslag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Buro Weerslag persoonsgegevens beveiligt

Buro Weerslag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buroweerslag.nl